Wzór wezwania rażąco niska cena

wzór wezwania rażąco niska cena.pdf

zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.. 1 pzp Jeżeli cena oferty wydaje się rażą-co niska w stosunku do przedmio-tu zamówienia i budzi wątpliwości(KIO 560/12).. Ustawa wprowadzając możliwość odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny nie precyzuje jednak tego pojęcia.Wykonawca, który wniesie odwołanie na zaniechanie zamawiającego związane z brakiem wezwania wykonawcy do wyjaśnienia, czy cena realizacji zamówienia nie jest rażąco niska, powinien wskazać w uzasadnieniu argumenty potwierdzające, że konkurencyjna oferta zawiera elementy takiego wynagrodzenia (wyrok z 4 września 2014 r.; sygn.. Cena rażąco niska to taka, która nie pokrywa kosztów i nie uwzględnia zysku wykonawcy (zob.. co do której istnieją podejrzenia zaoferowania rażąco niskiej ceny, pisemnego wezwania do .Na podstawie najnowszego orzecznictwa KIO można wskazać na następujące wnioski dotyczące zagadnień rażąco niskiej ceny: Zgodnie z art. 90 ust.. Najwięcej wątpliwości nadal budzi badanie .Niedawno pisałam o dualiźmie orzeczniczym KIO w przedmiocie rażąco niskiej ceny.. przewiduje, że nie dotyczy on sytuacji, gdy rozbieżność pomiędzy zaoferowaną ceną a wartością zamówienia lub średnią arytmetyczną cen ofert wynika z .Treść wezwania - treść wyjaśnień..

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Czy można odrzucić ofertę uznając, że wykonawca nie złożył wyjaśnień?Badanie okoliczności powodujących konieczność wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny wymaga indywidualnego podejścia.. Gdy pojawią się wątpliwości dotyczące poziomu ceny, zamawiający zawsze ma .Po zmianie art. 90 ustawy prawo zamówień publicznych powszechne stały się wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (rażąco niska cena), w tym w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia tym .I.. 1 pkt 4 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.Badanie rażąco niskiej ceny, mimo zmiany przepisów regulujących to zagadnienie, wciąż nastręcza wykonawcom i zamawiającym sporo problemów.. 4 oraz art. 91ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych a część składów KIO nakazuje odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie udowodni w sposób dość szczegółowy , iż jego .Cena rażąco niska jest to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od realiów rynkowych, uzyskana np. w skutek oferowania towarów poniżej kosztów zakupu bądź wytworzenia..

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny .

Akty prawne UE.. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.. Pamiętaj, że zamawiający wysłała takie wezwanie zawsze kiedy zaoferowana przez Ciebie cena, a nawet tylko jej istotne części składowe, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.. W niektórych branżach kwestia ta jest wręcz nagminna.. Ustawa Pzp nie zawiera definicji legalnej rażąco niskiej ceny i nie budzi wątpliwości fakt, że zarówno te przepisy, jak i wiążące ustawodawstwo Unii Europejskiej pozostawiają rozwinięcie tego pojęcia − jako klauzuli generalnej − orzecznictwu.Rażąco niska cena to cena nieadekwatna, skalkulowana poniżej kosztów wytworzenia towaru lub realizacji usługi.. Zgodnie z treścią art. 89 ust.. a co dalej?. Podobnie, w wyroku z dnia 16 stycznia 2013 r. (KIO 2885/12) KIO stwierdziła, iż "dla przyjęcia, że cena jest rażąco niska należy odnieść ją do cen rynkowych, rzeczywistych, w szczególności w tym samym postępowaniu".. wyrok KIO z dnia 7 września 2016 r. sygn.. akt .Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny to temat, który śni się po nocach niejednemu wykonawcy.. 1 stanowi wprost, że zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, jeżeli ten zaoferował w postępowaniu cenę, koszt lub ich istotne części składowe, które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego .W zakresie zarzutu wielokrotnego wzywania do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, powołując się na wcześniejsze orzeczenie z dnia 18 lutego 2016 r., sygn..

Rażąco niska cena oferty.

Zważając na powyższe istotnego znaczenia nabiera kwestia, kiedy wezwanie wykonawcy jest zgodne z P.z.p.Wykonawca na wezwanie zamawiającego złożył lakoniczne wyjaśnienia ws.. Nie odpowiada.Temat: Rażąco niska cena po nowelizacji Po pierwsze dla mnie z przepisu wynika jednoznacznie - jeżeli cena oferty jest niższa o 30% wartości zamówienia lub średniej złożonych ofert mamy obowiązek wezwać do złożenia wyjaśnień.W przypadku zamówień o wartości krajowej, wykonawca wobec sprzecznego z P.z.p.. Wykonawca wysyła pismo, że jego oferta nei zawiera raząco niskiej ceny a okazuje sie że wyjaśnienia nie są wystarczające dla Zamawającego i odrzuca ofertę.W przekazanym wykonawcy wezwaniu z kolei zamawiający powinien w sposób możliwie precyzyjny określić żądany zakres wyjaśnień czy też określić konkretne wątpliwości odnoszące się do podejrzenia rażąco niskiej ceny.. Wielu moich klientów i uczestników szkoleń deklaruje, że z koniecznością wyjaśniania kosztów i cen ofertowych spotkali się w swojej pracy co najmniej raz.. Pytanie: Czy w obecnym stanie prawnym zamawiający tworząc wezwanie do wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny musi wskazać elementy mające wpływ na wysokość ceny, o które pyta.do wykazania, że cena oferty nie jest rażąco niska..

Wzór wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny >>> Strona główna.

I stwarza pole do wielu sporów.. Cześć składów widzi tylko dwie podstawy prawne odrzucenia oferty tj. art. 89ust.1pkt.. Decyzje Komisji; Dyrektywy; Rozporządzenia Komisji; Antykorupcja.. Treść kierowanych przez zamawiających wezwań - mimo że, co do zasady, nie mają oni większych wątpliwości, czy i kiedy powinni wezwać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny lub kosztu - jest oparta na dwóch podstawowych schematach.W postępowaniu o udzielenie zamówienia przy ocenie i badaniu oferty może pojawić się zarzut, że jej cena jest rażąco niska.. wezwania go do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, może skorzystać z instrumentu informacyjnego o którym mowa w art. 181 ust.. akt KIO 150/16, że „powtórzenie wezwania do złożenia wyjaśnień musi wynikać z obiektywnych okoliczności uzasadniających .A wezwania do wyjaśnień zdarzają się często, bo drugim istotnym elementem przepisu jest wyznaczenie szczegółowych granic, po przekroczeniu których zamawiający ma obowiązek wykonawcę podejrzewać o rażąco niską cenę - gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej zamówienia lub od średniej .Ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest możliwe, jeśli treść wyjaśnień jest niejasna dla zamawiającego 17 sty 2020, 00:00 Na podstawie art. 89 ust.. 1a pkt 1 p.z.p.. KIO 880/16).Dowodem w wyjaśnianiach co do rażąco niskiej ceny może być dokument potwierdzający nabycie niektórych towarów po określonych cenach.. Czy brak odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia niskiej ceny oferty odpowiada tej zasadzie?. Wyjaśnienia te nie usuwają wątpliwości zamawiającego.. Przyczyną rażąco niskiej ceny może być nieuczciwa konkurencja, ale też nierzetelność kalkulacji czy przewaga konkurencyjna wykonawcy wynikająca z tańszych technologii.. Innymi słowy, to cena którą możemy określić jako dumpingową.. rażąco niskiej ceny oferty, nie przedkładając żadnych dowodów świadczących o prawidłowości przeprowadzonej kalkulacji.. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wyjaśnienia na podstawie art. 90 ust.1 poprzedzone zostały wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty, w tym ceny na podstawie art. 87 ust.1.Czy stwierdzenie rażąco niskiej ceny odpowiada tej zasadzie?. Nie uzupełniasz tu żadnego braku, tylko przekazujesz zamawiającemu wyjaśnienia czemu cena jest tak niska.. O cenie rażąco niskiej można mówić, dopiero gdy jest oczywiste, że przy zachowaniu prawidłowych reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla .Jak uzasadniać rażąco niską cenę przed zamawiającym .. że zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, jeżeli ten zaoferował w postępowaniu cenę, koszt lub .Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny odbywa się na podstawie art. 90 ust.1, nie zaś na podstawie art. 87 ust.1.. Krajowa Izba Odwoławcza zasypywana jest […]Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 90 ust.. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający co do zasady ma obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnień w sytuacji, gdy spełnione są przesłanki wartościowe określone w tym przepisie, chyba że rozbieżność wynika z ..Komentarze

Brak komentarzy.