Wzór zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów.I tak na postawie art. 39 ust.. Ważność straciły już tzw. orzeczenia lekarskie.Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku o wydanie/zmianę/ wtórnik zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w wysokości: • za wydanie zaświadczenia - 20 zł za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy, • za zmianę zaświadczenia - 10 zł,Aktywne formularze podatkowe, umowy, kadry, płace i zatrudnienie, transport i spedycja, wzory umów i pism, druki akcydensowe, BHP, HACCP, ZUS, GUS .. ustawy, organizator publicznego transportu zbiorowego wydaje zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego podmiotowi, który zawarł umowę na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przed dniem wejścia w życie ustawy.Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie jest organem upoważnionym do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.wykaz autobusów przeznaczonych do wykonywania publicznego transportu zbiorowego..

Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Uwaga: Opłata uiszczana jest przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu w wysokości 20 zł za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy.„§ 2. poz. 1440) na potwierdzenie spełnienia .Wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa - Porady - Włoszczowscy policjanci przypominają kierującym, że od 15 listopada 2016 roku bezwzględnie obowiązują nowe druki zaświadczeń lekarskich o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa.. Kategoria sprawy Komunikacja, transport.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317) zarządza się, co następuje:1) Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (druk stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury).. NIECZYNNY jest COP, COM IV i punkt przy .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów..

Wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 2.

1 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r.1.. Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, potwierdzenia zgłoszenia przewozu oraz wypisy z potwierdzenia zgłoszenia przewozu wydane zgodnie ze wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.. poz. 1138, z późn.. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy został zawarty w załączniku nr 1 do Umowy3) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem usług/usługi publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.. Tekst pierwotny..

Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - zał.

2) Proponowany rozkład jazdy uwzględniający: a. imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, b. adres albo siedzibę przewoźnika,Wniosek o udzielenie lub zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - pdf .. Irzykowskiego 1A w Warszawie do przejazdów ze zniżką 50% środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie na podstawie imiennej Elektronicznej Legitymacji .. § 3.Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie jest organem upoważnionym do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego..

Zaświadczenie powinno znajdować się w środku transportu i być okazywane na żądanie uprawnionego organu kontroli — art. 28 ust.

iż zamawiam treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyrażam zgodę na .do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na określonej linii komunikacyjnej.. Połowę tej kwoty pobiera się za zmianę zaświadczenia lub załącznika do niego.- następujące dokumenty: licencję, zezwolenie, zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne albo wypis z tych dokumentów, zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, potwierdzenie zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym oraz zapisy urządzeniaW myśl art. 82. ust.. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym określono wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa oraz wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.2a.3.. 2017, poz. 41 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 6 stycznia 2017 r .Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę Szczegóły.. Kwotę dopłaty stanowi wartość udzielonych ulg dla .Za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wynoszą: 20zł za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy, 10zł za zmianę zaświadczenia lub zmianę załącznika do zaświadczenia, Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.. Zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w związku ze zmianą: a) nazwy przedsiębiorcy, b) siedziby przedsiębiorcy (miejsca zamieszkania) i adresu, c) numeru w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalnościWzór dokumentu : Zaświadczenie na wykonywanie publicznego.. Podgląd dokumentu: zobacz dokument: Stan na dzień: 31/12/2019: Kategoria dokumentu: Dokumenty Transportowe: Tytuł dokumentu: Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego: Opis: Dz.U.. Komórka odpowiedzialna Wydział Transportu.. Wykonywanie regularnego przewozu osób z naruszeniem warunków określonych w zaświadczeniu na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym, dotyczących: 1. dni 2 000 2. godzin odjazdu i przyjazdu 500Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w przewozach pasażerskich w krajowym transporcie drogowym przysługują przewoźnikom na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012r.. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.1..Komentarze

Brak komentarzy.