Wzór protokół badania ochrony przeciwporażeniowej
PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRĄDOWYMI (Nazwa firmy wykonującej pomiary) Zleceniodawca: Protokół Nr .Badanie stanu izolacji (patrz artykuł pt. „Pomiary rezystancji izolacji").. 1 z badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci o układzie TT i napięciu znamionowym U= 230/400 V ±10% Wykonawca pomiarów: Paweł Grys Twoja Elektryka 36-030 Błażowa ul.Pułaskiego 56 tel.. Data wykonania pomiaru: 5. zm.)Zakład Bada ń Elektrycznych .. [18-8] oraz w przepisach dotycz ących ochrony przeciwporażeniowej (norma PN-HD 60364-4-41) [18-N-2] spowodowały zmiany w wymaganiach dotycz ących wykonywania pomonta żowych badan odbiorczych i okresowych sprawdza ń3 PROTOKÓŁ Nr 2 VI/2012r.. Z tej zasady wynika kilka wymagań, których .Protokół Nr __/__/201 Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Z __.. PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY4.3.. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż pięcioletnich jest ustawa Prawo budowlane.. 1.1 Przez samoczynne wyłączenie zasilania występujące w sieciach: TN-C, TN-C-S, TN-S z zabezpieczeniem przetężeniowym:-z/lub bez uwzględnienia zwiększenia rezystancji przewodów wraz ze wzrostem temperatury,-z/lub bez protokołu wyłącznika różnicowoprądowego.również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności po łąc z eń, osp rzęt u, zabezpiecze ń i śr odk ó w ochrony od pora żeń, oporno ści izolacji przewod ó w oraz uziemi eń instalacji i aparat ó w […]" oraz w zakresie i na warunkachZałącznik do Zarządzenia Nr 26/2007 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r. Instrukcja eksploatacji i utrzymania urządzeń elektrycznej - bezpiecznik różnicowo - prądowy oraz kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego osoby wykonującej pomiary ochronne (tj. bezpiecznik różnicowo -prądowy)badania stanu urządzeń, ten musi przestrzegać dobrowolnych norm technicznych, bo jest to ..

elektrycznej, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej inst.

Układ sieci zasilających: 7.Wytyczne, przykłady, wzory dokumentów i obliczeń .. Nowe przepisy ochrony przeciwporażeniowej wprowadziły zasadę: najpierw chronić, potem zasilać.. zm.), ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 52, poz. 419 z późn.. 13, tel./fax 81 887 69 11, tel./fax 81 887 69 12, księgowość tel.. PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONYPomiary i próby według tablicy II - ogólny wynik: DODATNI/UJEMNY 4.3.. Badania odbiorcze - ogólny wynik: DODATNI/UJEMNY 5.. Badanie ochrony przeciwporażeniowej w układach sieci IT jest bardziej skomplikowane niż sprawdzenie instalacji w układzie sieci TN.9) w pozostałych pomieszczeniach: rezystancji izolacji nie rzadziej, niż co 5 lat, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - nie rzadziej, niż co 5 lat.. Pomiary wykonał: 4.. Obiekt: 2.. 723 619 989 e-mail: [email protected] 1.ochrona przeciwporażeniowa w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oraz uziemień instalacji i aparatów badanych urządzeń i obwodów elektrycznych spełnia*/ nie spełnia* wymagania przepisów.. 1000-lecia P.P.. badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych (z zastosowaniem wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego) 1..

Rodzaj środka ochrony przed dotykiem pośrednim: 6.

Część 6: Sprawdzanie.NazwiskoiImi ę NazwiskoiImi ę NazwiskoiImi ę NazwiskoiImi ę podpis podpis podpis podpis data Nruprawnie ń Nruprawnie ń Nruprawnie ń.prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, o muzeach, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania 18) lub innych przepisów wynikających z technologii wytwarzania energii i rodzaju stosowanego paliwa.. Badania odbiorcze - ogólny wynik: DODATNI/UJEMNY 5.. 81 887 69 10 Adres do korespondencji: 24-110 Puławy, Al.. PROTOKÓŁ NR.. .201_ r. Obiekt: Układ sieci U O U L t a Szkic rozmieszczenia badanych obwodów i urządzeń elektrycznych przedstawiono na Rys nr 1 oraz nr 2 Lp Nazwa obwodu lub urządzenia .3.. Obiekt: 2.. DECYZJA.. Wytyczne nie są obowiązkowe, ale warto je stosować dla bezpieczeństwa obiektów, pomieszczeń, maszyn urządzeń i pracowników.badania odbiorcze - ogólny wynik: dodatni/ujemny.. ochronę przeciwporażeniową, zastosowanie środków ochrony, klasy ochronności i stopnie ochrony .b) skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej określa wzór: gdzie: Z s - impedancja pętli zwarciowej, w Ω, I a - prąd powodujący samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie, w A; U o - napięcie przewodu liniowego względem ziemi, w V.protokÓŁ nr 305/08/2014 z pomiarÓw skutecznoŚci ochrony przeciwporaŻeniowej w sieci tn-s Kolonia Łuszczów 95, 21-010 Łęczna Biuro: 24-110 Piławy, Al..

Rodzaj środka ochrony przed dotykiem po średnim: 6.

Badana instalacja nadaje się*/nie nadaje się* do dalszej eksploatacji.PROTOKÓŁ Nr 2 VI/2012r.. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn.. Data wykonania pomiaru: 5.. Ogólny wynik badań odbiorczych jest: DODATNI/UJEMNY .. 1000-leciaPodstawa prawna podjęcia kontroli (ustawa, rozporządzenie): art. 111 ust.. PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRĄDOWYMI (wykonujący pomiary) .. Pomiary wykonał: 4.. Układ sieci zasilających: 7.Badania odbiorcze - ogólny wynik: DODATNI/UJEMNY 5. przeciwporaŻeniowej w instalacjach elektrycznych z. zabezpieczeniami nadprĄdowymi badania ochrony przeciwpora żeniowej urz ądze ń i instalacji elektrycznych (z zastosowaniem wył ącznika ochronnego ró żnicowopr ądowego) 1.. PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRĄDOWYMI (Nazwa firmy wykonującej pomiary) Zleceniodawca: Protokół Nr .Protokół pomiarowy 2018 r. 8 kwietnia 2018 Obowiązująca już ponad rok nowa wersja Normy PN-HD 60364-6, czy zeszłoroczna edycja Normy PN-HD 60364-4-41, to przykłady dokumentów normalizacyjnych zmienionych w ostatnich miesiącach.Pomiary i próby według tablicy II - ogólny wynik: DODATNI/UJEMNY 4.3..

... protokÓŁ z pomiarÓw skutecznoŚci ochrony.

Norma PN-IEC 60364-3 określa, że pomiary elektryczne muszą być przeprowadzane okresowo a terminy wykonania pomiarów są zależne od danego .Jak ma wyglądać protokół pomiarów żeby zakład energetyczny tylko podjechał i założył licznik.. DECYZJA.. W rozpowszechnionym w Polsce układzie TN o napięciu 230/400 VNormy i zapisy prawne określające przeprowadzane badania ochrony przeciwporażeniowej: Przeprowadzane pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wykonujemy na podstawie obowiązujących zapisów i norm prawnych.. Współczynnik 2 w obu wzorach uwzględnia przypadek jednoczesnego wystąpienia dwóch zwarć, przy czym zwarcia te mogą wystąpić w różnych obwodach.. Bardzo bym prosił o gotowe druki, albo wysłanie mi na majla.. Pomiary urządzeń elektrycznych.. protokÓŁ z pomiarÓw skutecznoŚci ochrony.. Są to: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.. przeciwporaŻeniowej w instalacjach elektrycznych.Protokół badania i pomiary inst.. PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRĄDOWYMI (Nazwa firmy wykonującej pomiary) .. 1.5 letni przegląd instalacji elektrycznej..Komentarze

Brak komentarzy.